Cosly.com

Nieuws

Rijkdom cultuurhistorische objecten in kaart gebracht

Rijkdom cultuurhistorische objecten in kaart gebracht

16 november 2009

Op 5 november 2009 presenteerde Landschapsbeheer Zuid-Holland de Cultuurhistorische Atlas van de Hoeksche Waard. De uitvoerige inventarisatie van erfgoedobjecten in het landschap werd in opdracht van Waterschap Hollandse Delta uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers van twaalf bij de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard aangesloten organisaties.

Het gaat daarbij om onder andere om alle streekmusea, molenstichtingen, historische verenigingen en stichtingen voor archeologie, monumentale bomen en landelijk erfgoed in de Hoeksche Waard. Ook een historicus van de voormalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij was bij het onderzoek betrokken.

Een kleine driehonderd gebouwde en aangelegde historische landschapselementen zijn in kaart gebracht, gefotografeerd en beschreven. Vele ervan zijn gerelateerd aan de bedijking en het waterbeheer van de polders, maar ook het agrarische en industriële erfgoed – zoals korenmolens, vlasroterijen en watertorens – en de watersnoodrelicten van 1953 komen aan bod. Naast streekeigen erf- en landschapselementen, bijvoorbeeld de eeuwis, is het aangelegde historische groen – waaronder oude boomgaarden, laningen, heggen en historische parken – niet vergeten.

“Deze inventarisatie is een eerste aanzet en kan fungeren als onderlegger voor het maken van plannen om waardevolle objecten te kunnen behouden en daar draagvlak voor te organiseren”, aldus dijkgraaf Jan Geluk bij de presentatie van het boek in het Waterschapshuis. In een nationaal landschap moet er volgens de wet immers naar gestreefd worden “de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken”. De publicatie is dan ook bedoeld voor ambtenaren, bestuurders, beleidsmakers, landschapinrichters, natuurorganisaties en eigenaren van objecten. De samenstellers pretenderen niet dat deze eerste inventarisatie van cultuurhistorische objecten en landschapselementen in de Hoeksche Waard en op Tiengemeten volledig is. Zij is een stimulans tot bewustwording en vormt een basis waarmee verder gewerkt wordt. De atlas Cultuurhistorische Objecten Hoeksche Waard ligt ter inzage in het Nationaal Landschap Centrum te Numansdorp en kan ook worden ingezien op de website voor Kennis Infrastructuur Cultuurhistorie: www.kich.nl .

Het Waterschap Hollandse Delta heeft naast de Hoeksche Waard ook de eilanden Voorne-Putten, IJsselmonde en Eiland van Dordrecht geïnventariseerd. Het eiland Goeree-Overflakkee is al in een eerder stadium geinventarisaeerd.
Vanuit de provincie Zuid-Holland heeft het waterschap 50% co-financiering gekregen voor de uitvoering van dit plan. Het waterschap zelf heeft voor deze inventarisatie 25% financiële dekking gegeven. De afzonderlijke regio's moesten zorgdragen voor de aanvullende 25%. Voor de Hoeksche Waard heeft de Commissie Hoeksche Waard hieraan een bijdrage gegeven.

Meer info:
Willy Spaan namens de Werkgroep Cultuurhistorie Hoeksche Waard
& Erfgoedkoepel Hoeksche Waard
tel. 0186 – 66 12 44

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!