Cosly.com

Nieuws

Akkerbouw in groen en blauw en biodiversiteit

Akkerbouw in groen en blauw en biodiversiteit

29 juni 2010

Op 23 juni 2010 heeft dhr. H. Scheele, namens het bestuur van de Stichting H-Wodka, het eindverslag van de 2e fase 'Akkerbouw in Groen en Blauw' overhandigd aan de heren Flieringa (portefeuillehouder Landschap, SOHW) en Evertse (gedeputeerde provincie Zuid-Holland). Dat gebeurde bij een bijeenkomst in het kader van 'Akkerbouw in Groen en Blauw' in relatie tot biodiversiteit.

Akkerbouw in Groen en Blauw
Vooruitstrevende Hoeksche Waardse akkerbouwers, samenwerkend in de Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa), zijn aan de slag gegaan om bij te dragen aan het behoud en de verbetering van landschappelijke waarden door vernieuwing.  Met financiële steun van de regio en de provincie Zuid-Holland is in 2008 een vijfjarig project gestart. Dit project moet resulteren in draagvlak, instrumenten en praktische kennis voor de aanleg, het onderhoud en de handhaving van een duurzaam fijnmazig groenblauw netwerk. Het fijnmazige gb-netwerk (groenblauwe netwerk) omvat akkerranden, taluds, sloten, groen langs boerenerven en bermen en verbindt dijken en kreken tot een waardevol ecologisch netwerk. De ontwikkeling van een gb-netwerk is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard (2007-2013) van de Provincie Zuid Holland en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW; voorheen Commissie Hoeksche Waard). Inhoudelijk is het project afgeleid van het Biodiversiteits-Actie-Programma Hoeksche Waard (BAP-HW 2005 – 2010) van het ministerie van VROM en de provincie Zuid Holland, in samenwerking met de voormalige Commissie Hoeksche Waard en Waterschap Hollandse Delta (WSHD).

Regeling Groenblauwe Diensten
FAB I en II (Functionele Agro Biodiversiteit) waren het eerste initiatief van akkerbouwers om bij te dragen aan het behoud en de verbetering van landschappelijke waarden door vernieuwing. FAB is een gebruiksklaar concept tegen ziekten en plagen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het omvat kostenreductie door een lager energieverbruik, minder gewasbeschermingsmiddelen en een verbeterde bodem- en waterkwaliteit. AG&B (Akkerbouw in Groen en Blauw) is het initiatief van Hoeksche Waardse akkerbouwers dat op FAB volgt. De tijd is nu rijp voor het ontwerp van een regionale gb-regeling (groenblauw-regeling) en een gb-loket voor het realiseren van een economisch en ecologisch robuust gb-netwerk in Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Functionele Bodem Biodiversiteit
In fase 3 wordt verder kennis verzameld voor bodembeheer dat is gericht om het stimuleren van het bodemleven. Het bodemleven wordt steeds meer beschouwd als een belangrijke factor voor het handhaven van de kwaliteit van de bodem voor het leveren van ecosysteemdiensten. Vergelijkbaar met  FAB beoogt FBB te resulteren in een afname van de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen en betere leefcondities voor de akkerfauna. In het project wordt o.a. samengewerkt met een bodemdeskundige van DLV-Plant.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!